Remunta a un edifici És més car que una obra nova?

Remunta en un edifici

Les remuntes són una intervenció en edificació existent. Això augmenta els costos imprevistos, encara que es pot planificar, com passa amb la majoria dels projectes en edificis existents hi ha costos imprevisibles. Per tant, en el cas de remuntes a edificis, caldrà fer un treball inicial molt meticulós per minimitzar aquests costos.

Hi ha molts motius pels quals volem ampliar casa nostra o qualsevol tipus d’edifici. Parlem de remunta quan volem ampliar la casa afegint-hi plantes superiors a l’edifici existent.

Motius per fer una remunta a un edifici

Créixer en vertical : Ampliar l’edifici en vertical per guanyar superfície de l’edifici existent.

Maximitzar l’espai : Guanyar espai sense haver de construir des de zero, ja que els permetrà afegir nous usos com a apartaments, oficines, sales de reunió i més.

Major funcionalitat : Les remuntes en edificis també poden millorar significativament la funcionalitat i l’aparença exterior de l’edifici per augmentar el seu atractiu visual i valor comercial.

Actualització de les instal·lacions : Els sistemes obsolets de l’edifici es poden reemplaçar amb sistemes moderns i eficients per reduir significativament els costos energètics.

Millora en el disseny: La remunta és un procés de renovació estructural que implica aixecar la teulada i el primer pis existents per ampliar l’espai habitable, de manera que l’aparença, la volumetria i la composició de l’edifici variarà. És un moment òptim per actualitzar l’edifici.

Increment d’habitatges : Si es tracta d’un edifici plurifamiliar o d’un hotel, podeu incrementar el nombre d’usuaris d’aquest.

Sobre el cost de la remunta

Les remuntes poden ser duna o més plantes. Com més plantes més complexa serà la remunta a l’edifici. Les remuntes de dos o més pisos generalment són més costoses perquè és possible que les estructures dels pisos inferiors necessitin reforços addicionals per garantir la solidesa dels pisos superiors.

Per tant, el pes addicional i les consideracions estructurals de més d’un pis de remunta significa prendre encara més precaucions estructurals.

També és important estudiar l’estat actual de l’edifici. L’objectiu és aixecar l’edifici amb èxit, de manera segura i sense fer-lo malbé. Però l’edifici actual mostra signes de feblesa estructural, s’hauran de prendre encara més mesures addicionals per assegurar-ho abans d’un aixecament.

Un cop la part estructural sigui tècnicament i econòmicament viable, podrem continuar estudiant els costos per a l’ampliació en remunta. Aquests podrien ser a partir del 20% del cost assimilable a una obra nova.

P reparació de la base de la remunta

Es traurà tota o part de la coberta existent de l’edifici. Per tant, cal tenir en compte de no danyar els habitatges inferiors. I protegir mitjançant mitjans auxiliars o bastides tots els treballs a les cornises amb la façana.

Es pot tindre alguna previsió de reparacions dels pisos inferiors o certes zones comunes.

Comunicació vertical fins a la remunta

Cal afegir els trams d’escala nous i un ascensor. Si les dimensions prèvies són molt limitades, s’hauran d’augmentar, perdent superfície de zones comunes a les plantes superiors i amb menor probabilitat a les plantes inferiors. És possible que l’ascensor s’hagi de tornar a fer, amb les parades noves i existents. També caldrà estudiar l’accessibilitat de les zones comunes de l’edifici.

Instal·lacions

Les instal·lacions dels nous habitatges poden no ser compatibles amb ledifici existent. Per exemple, els armaris de comptadors daigua o electricitat. O les escomeses d’aquestes instal·lacions. S’haurà de verificar si s’han d’ampliar les bateries esmentades, armaris de comptadors. I si a més a més s’ha de demanar una escomesa amb més potència o cavall.

Costos indirectes de les obres

Els costos indirectes per a les remuntes haurien de ser molt més grans. Bàsicament per un rendiment menor a l’obra, a causa d’un espai més limitat. I per la limitació dels mitjans auxiliars. Per exemple, pot no ser viable col·locar una grua, i haver de portar grues mòbils, demanant talls de carrer.

Conclusió sobre el preu d’una remunta

Com resum la remunta en un edifici, com qualsevol intervenció en un edifici existent, és un treball molt meticulós. Els calculistes d’estructures especialitzats haurien de fer un dictamen de l’estructura existent tenint en compte la consideració de la remunta. Si aquesta auditoria estructural fos tècnicament i econòmicament viable, els costos de remunta serien superiors a una obra nova. En cas que no s’hagués de reforçar la fonamentació ni l’estructura estaríem al voltant d’un 20-30% addicional.

Informa’t per fer una remunta amb Pujadó Soler

La remodelació per remunta és una solució excel·lent per aprofitar al màxim l’espai existent sense la necessitat d’adquirir més terreny! Això permet maximitzar l’ús de l’edifici, millorar l’atractiu visual i reduir significativament els costos energètics.

No perdis aquesta oportunitat única per actualitzar el teu espai amb característiques modernes: Contacta amb Pujadó Soler avui mateix!