Projectes d’arquitectura

Els projectes d’arquitectura defineixen les característiques que té un edifici i els passos que shan de seguir per construir-la. Realitzem tot tipus de projectes, segur que hi ha el projecte idoni.

Si cerques informació sobre com realitzar projectes d’arquitectura, has arribat al lloc correcte! Al nostre lloc web trobareu informació detallada sobre com dur a terme un projecte d’arquitectura, des de la planificació fins a la construcció.

Sobre els projectes d’arquitectura

És el mètode més eficaç per tenir un pressupost tan tancat com sigui possible per no tenir sorpreses.

Planificació del projecte d’arquitectura

El procés de realització d‟un projecte d‟arquitectura és llarg i complex. Els arquitectes han de treballar en estreta col·laboració amb altres professionals com ara enginyers, constructores i dissenyadors d’interiors per assegurar-se que l’edifici es construeixi d’acord amb allò planificat i compleixi amb els estàndards de qualitat i seguretat.

La planificació és part essencial del procés de realització d’un projecte d’arquitectura. Els arquitectes han de tenir en compte aspectes com ara la ubicació, el clima, la cultura i la sostenibilitat en dissenyar l’edifici. També dissenyem verificant que el projecte compleixi totes les normatives.

Disseny del projecte d’arquitectura

Quan el projecte d’Arquitectura està planificat, es passa a la fase de disseny. Com a arquitectes fem servir eines i tècniques especialitzades per crear models i plànols de l’edifici. Alhora, treballem amb els enginyers i altres professionals per assegurar-nos que l’edifici sigui segur i sòlid. En aquesta fase realitzem el projecte davant.

Projecte amb verificació i justificació normativa (projecte bàsic)

En aquesta fase, revisem minuciosament el disseny. Verifiquem la conformitat amb les normes vigents. Això inclou regulacions de seguretat, accessibilitat i sostenibilitat. Així mateix, ajustem els detalls per complir aquestes normes.

El projecte bàsic és un pas essencial aquí. Consisteix en una descripció general de ledifici. Inclou plànols, seccions i estimacions de cost. Aquest document és clau per obtenir permisos inicials. A més, estableix les bases per al desenvolupament posterior. Hi assegurem l’alineació amb els requisits normatius. I també, amb les expectatives del client.

Així, el projecte bàsic és el necessari per a la tramitació de permisos de llicències i guia la transició cap al projecte executiu. Sense avançar gaires detalls d’aquesta fase, prepara el terreny per a la construcció.

Projecte d´Arquitectura d´una casa

Projecte per a l’execució d’obra (projecte executiu)

El projecte executiu és el pas següent. Detalleu com es construirà l’edifici. Especifica materials, tècniques i processos constructius. També inclou plànols detallats de cada part de ledifici.

Aquest projecte dArquitectura defineix les especificacions tècniques. És crucial perquè els constructors segueixin les instruccions exactes. Abarca des d’estructures i fonaments fins a acabats finals. A més, detalla instal·lacions de tota mena.

El projecte executiu n’és la base i assegura que l’obra s’executi correctament. Serveix com a guia detallada per als equips de construcció. També, ajuda a prevenir desviacions pressupostàries i retards ja que inclou uns mesuraments i pressupost.

Aquest document també és essencial per al control de qualitat. És la base perquè l’edifici compleixi totes les expectatives. A més, permet una comunicació clara entre arquitectes i constructors.

En resum, el projecte executiu és fonamental. Transforma el disseny en una realitat construïble. Garanteix la fidelitat al disseny original i compleix els estàndards de qualitat.

Fases posteriors i obra

La construcció és la darrera fase del procés de realització dun projecte darquitectura. Finalment, els arquitectes treballem amb constructores i altres professionals per assegurar-nos que l’edifici es construeixi d’acord amb allò planificat. Aquesta fase pot ser llarga i desafiant, però el resultat final és un edifici únic i bonic.

En resum, fer un projecte d’arquitectura és un procés llarg que implica la col·laboració de diferents professionals i el compliment de normatives de diferents àmbits. La planificació, el disseny i la construcció són tres fases essencials del procés i requereixen habilitats, coneixements i tecnologies especialitzades.

Com són els projectes d’arquitectura?

Els projectes d’arquitectura són documents extensos que requereixen habilitats arquitectòniques, com ara dissenyar o planificar edificis o altres estructures.

L´arquitectura és un camp de l´enginyeria que s´ocupa del disseny i la construcció d´edificis. Els arquitectes són les persones que dissenyen edificis i altres estructures físiques, així com el disseny.

Breu resum dels projectes d’arquitectura

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el projecte d’arquitectura disposa de molta informació . A continuació, destaquem, de forma resumida, els documents següents:

Memòria

És la documentació escrita amb les característiques del projecte. Està formada per una memòria descriptiva del projecte, una memòria constructiva i tècnica i tots els annexos de compliment de la normativa. A la memòria també s’identifiquen la situació, els antecedents i totes les altres solucions adoptades.

Documentació gràfica

Són els plànols de projecte. Comencen pels plànols de situació i emplaçament i baixen d’escala detallant totes les actuacions que cal fer a l’obra fins arribar a fer els detalls constructius. Depenent del tipus d’obra s’afegiran els plànols d’instal·lacions, estructures, urbanístics,…

Plànols d´un projecte d´Arquitectura
Plànols d´un projecte d´Arquitectura

Plec de prescripcions tècniques particulars

És el document legal que regularà l’execució, les obligacions tècniques que se li imposen al constructor, així com definicions i qualitats dels materials a emprar. També regula el procés dexecució dels treballs de lobra o el criteri de mesurament.

Mesuraments

És el llistat de capítols i partides dels treballs i els materials de l’obra. Amb els mesuraments es pot fer un pressupost descompost per preus unitaris.

Annexos a l’expedient

Gestió dels residus, estudi de seguretat i salut, estudi geotècnic del terreny i altres documents a complementar segons la localització del projecte on dur a terme les obres.

Quins tipus de projectes d’Arquitectura fem?

Estudi previ

Consisteix en una revisió dels paràmetres urbanístics i un croquis per comprovar la viabilitat de l’obra, ja sigui tècnicament o econòmicament. També serveix per avaluar inversió, conèixer possibles constructores que puguin executar l’obra o cercar fonts de finançament. Nosaltres li realitzem aquest estudi sense cap cost.

Avantprojecte

És un projecte amb una definició a nivell de distribució de lobra. Es poden plantejar diverses alternatives projectuals i de creació.

Projecte bàsic

És el document de la definició arquitectònica amb la solució adaptada a l’obra. Es detalla tant la volumetria com la distribució de lobra. Aquest projecte inclou un pressupost general per capítols. Aquest projecte és un projecte final, però encara no preparat per construir l’edifici.

Projecte executiu

És el projecte final, inclou tota la documentació tècnica necessària per a lexecució de lobra. De la mateixa manera que el projecte bàsic, aquest document està signat per l’arquitecte. A més, el projecte executiu és de visat obligatori.

Projecte obres majors

No és un projecte en si mateix. Sinó que disposa un projecte d’Arquitectura bàsic i executiu, de més complexitat tècnica, perquè les obres poden afectar l’estructura, la volumetria o l’ús principal de l’edifici (això passa sempre als projectes d’obra nova). De vegades també se sol·licita un projecte d’aquest tipus quan hi ha modificacions sobre les condicions de seguretat contra el foc, el sanejament o la ventilació o en casos de canvi d’ús .

Projecte d’obres menors

És un projecte de menor complexitat tècnica, més senzillesa tècnica i d’escassa entitat econòmica. Normalment no forma part d´una obra LOE (Llei d´Ordenació de l´Edificació).

Documentació tècnica

A considerar: Segons el municipi de lobra, el tècnic podrà sol·licitar un tipus de projecte o un altre. Per això abans de començar a redactar el projecte visitem el tècnic pertinent per concretar el projecte exigit. Pregunta’ns si segons la normativa necessites un projecte d’obres majors o projecte d’obres menors i si les actuacions formen part d’un projecte dins l’àmbit de la LOE ( Llei 38/1999, de 5 de novembre , d’ordenació de l’edificació)

Quins preus tenen els projectes d’Arquitectura?

Els honoraris d‟un projecte varien segons la tipologia de projecte, la mida, el cost de l‟obra i les dificultats tècniques entre altres variables. Això representa entre un 7% i un 15% del cost dexecució material les obres.

Per què amb Pujadó Soler?

Som un estudi multidisciplinari fundant per Sergi Pujadó Soler. El despatx està format per diversos col·laboradors especialistes en arquitectura, urbanisme i enginyeria. L’equip té diversos anys d’experiència al sector fent arquitectura funcional, eficient, tecnològica i de disseny, per la qual cosa és com una seguretat cap al client. Amb nosaltres trobareu el vostre arquitecte de confiança.

Quins passos seguirem en elaborar el projecte?

1.- Inicialment el nostre equip estudiarem el programa funcional per adaptar-nos a les necessitats del client.

2.- Seguidament realitzarà un estudi de sostenibilitat del projecte amb què vostè estalviarà tenint la seguretat que el seu habitatge acabarà sent una casa sana i energèticament eficient

3.- Després es continuarà amb un estudi tecnològic. Això comporta estudiar la domòtica, previsió per als cotxes elèctrics o taquilles electròniques per si vostè no és a casa.

4.- Finalment tenint en compte els aspectes anteriors, l’estudi de Sergi Pujadó continuarà dissenyant amb un segell creatiu per acabar tenint un projecte únic i irrepetible.

Tipus de projectes d’arquitectura que PS realitza

Habitatges unifamiliars aïllats

El nostre objectiu és sentir – se còmode , ser energèticament eficient , estar actualitzat als temps d’ avui i finalment crear arquitectura única . La nostra eina per aconseguir-ho és la vivenda i tenim un equip per assolir aquest objectiu.

Sergi Pujadó i el seu equip ha estat contínuament realitzant i col·locant nous materials i fórmules de construcció que s’adapten a totes les necessitats.

Si esteu pensant en realitzar el projecte d’obra nova que sempre ha somiat, compteu amb nosaltres per fer-ho realitat.

Edificis d’habitatges

El promotor és el nostre eix central en aquestes promocions, aquest està constantment informat de quin punt es troba l’obra. Un cop al mes us fem arribar un informe resum de la construcció juntament amb les diferents accions que s’han realitzat i qualsevol altra dada a remarcar.

Altres tipus de projectes d’Arquitectura que fem

– Hotels: Maximitzem la comoditat de l’hoste i alhora optimitzem els beneficis.

– Equipaments: tant públics com privats. Poden ser escoles, biblioteques, centres socials, centres comercials, etc.

Projecte d´Arquitectura interior enjardinat

Un projecte d’arquitectura amb PS

A Pujadó Soler ens dediquem a donar vida a projectes d’Arquitectura innovadors i personalitzats. La nostra experiència inclou des del disseny inicial fins a la finalització de l’obra, gestionant resultats de la més alta qualitat.

Projecte d'arquitectura d'interiors

Un cop aprovat el projecte d’Arquitectura a l’Ajuntament, gestionem l’obtenció de la llicència necessària i comencem la selecció de constructors per a la vostra obra. Si busques un servei complet, t’oferim el “ All-In-One ”, que inclou pressupostos clars i detallats, terminis definits i un gestor únic per al teu projecte. Comptem amb un historial de treballs de qualitat i col·laborem amb constructors de confiança, assegurant una direcció, gestió i coordinació òptimes per minimitzar sobrecostos i mantenir un control exhaustiu.

Descobreix com fer el teu projecte arquitectònic, amb exemples inspiradors i casos pràctics. Si tens un projecte d’arquitectura en ment i vols compartir-lo, si us plau, contacteu-nos. Estarem encantats d’ajudar-te a fer realitat la teva visió.