Cèdula d’Habitabilitat

Què és la cèdula dhabitabilitat?

La cèdula és un document necessari per poder transmetre un habitatge posat a la venda, lloguer o cessió d’ús, tant en primera transmissió com en posteriors (excepte en els supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent).

Així mateix, és necessària per donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions entre d’altres.

Com es fa la cèdula?

Un Arquitecte o un Arquitecte Tècnic realitza una inspecció de l’habitatge, que acredita el compliment dels requisits d’habitabilitat establerts al Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat; i posterior tramitació a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Com puc fer el tràmit de la cèdula d’habitabilitat?

Únicament ha de contactar amb nosaltres i us enviarem un tècnic en un breu termini de temps.

A diferència d’altres tècnics, les nostres tarifes per a la realització de la Cèdula de 2a ocupació inclouen la gestió completa i les despeses derivades. La tarifa total parteix de 99 € + IVA

“El servei ofert és exquisit perquè no m’he hagut de preocupar de res. Són uns grans professionals del sector”

Què inclou la tarifa de les cèdules?

– Inspecció visual de limmoble per part de laparellador

– Redacció del formulari oficial per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació

– Redacció del certificat d’habitabilitat per part d’arquitecte tècnic o aparellador

– Opció de Visar pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona els nostres treballs

– Tramitem la cèdula a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya

– Totes les despeses de desplaçament (Barcelona i àrea metropolitana, per a altres zones consultem les tarifes)

– L’IVA no està inclòs

– No estan incloses les taxes de la Generalitat ni del col·legi d’Aparelladors

La Direcció General dHabitatge envia la cèdula atorgada en un termini daproximadament 20 dies hàbils.