Control de Qualitat

Què és el control de qualitat en una obra?

El control de qualitat és un procés i un document que té per objecte ajudar el director d’execució d’obra. Aquest procés i document us serveixen per redactar l’estudi de programació del control de qualitat de l’obra. Aquest és confeccionat en funció del pla d’obra del constructor, on es quantifica, mitjançant la integració dels requisits del Plec amb els mesuraments del projecte: el nombre i tipus d’assajos i proves a realitzar per part del laboratori acreditat, permetent així obtenir-ne el valoració econòmica.

Per què es realitza el control de qualitat?

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les instal·lacions, per tal de satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

Aquestes exigències bàsiques no s’han de complir només en el projecte, sinó que també en la construcció i en el manteniment com en la conservació dels edificis i les instal·lacions.

La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls:

  • Per a la recepció en obra dels productes
  • D’execució de l’obra
  • De l’obra acabada

Quan es fa?

Es redacta aquest Pla de control de qualitat com a annex del projecte. El seu objecte és donar compliment a allò establert a l’Annex I de la part I del CTE, a l’apartat corresponent als Annexos de la Memòria. El pa de control de qualitat sempre és elaborat atenent les prescripcions de:

  • La normativa aplicable vigent
  • Les característiques del projecte
  • L’estipulat al Plec de Condicions del present projecte

Aquest annex del projecte no n’és un element substancial, ja que tot el seu contingut queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.

Què inclou el control de qualitat?

Els controls de:

1- Qualitat

2- Recepció a l’obra dels productes.

3- Execució de lobra.

4- De lobra acabada.

Com es fa?

1- El Director de l’Execució de l’Obra – Arquitecte tècnic recopila la documentació del control realitzat, sempre verificant que és conforme al que estableix el projecte, els annexos i les modificacions.

2- El Constructor demana dels subministradors de productes i facilita al Director d’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada. Així com les instruccions d’ús i manteniment, i les garanties corresponents quan sigui procedent.

3- La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l’Execució de l’Obra, com a part del control de qualitat de l’obra.

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de l’Execució de l’Obra, al Col·legi Professional corresponent o, si escau, a l’Administració Pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim.

En el nostre cas el col·legi professional és el CATEB Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona