Direcció d’obra

La direcció d’obra pot ser tant Arquitecte com Aparellador. A més, a la majoria de les llicències d’obra major calen tots dos. L’Arquitecte, com a director d’obra i l’Aparellador, com a director d’execució d’obra. Finalment, el director dobra (DO) i el director dexecució dobra (DEO) formen la direcció facultativa (DF). A Pujadó Soler som tant Arquitectes com Aparelladors pel que realitzem aquest servei de forma integral.

Què fa la direcció facultativa?

De manera general i simplificada, el director d’obra supervisa el desenvolupament correcte de l’obra. Ho fa en aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals. Tots els aspectes d’acord amb les especificacions definides en el projecte, en la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives, així com allò estipulat al contracte, per tal d’assegurar que s’ajusta a l’objectiu final proposat.

Mentre que el director dexecució de lobra revisa la direcció de lexecució dels materials de lobra. Tot això, juntament amb el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i la qualitat del que s’ha edificat.

El director d’obra

La figura està regulada a la Llei d’ordenació de l’edificació i, en resum, el director d’obra ha de fer i complir el següent:

Títol

Depèn de lobra, pot ser un arquitecte, aparellador, enginyer o enginyer tècnic.

Replanteig

Controlar el replantejament i l’adequació al projecte de la fonamentació i de l’estructura.

Visites

A les visites, el director d’obra ha de resoldre els possibles imprevistos durant l’execució d’obra i reflectir al Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions per interpretar correctament el projecte.

Modificacions del projecte

Realitzar els canvis o les rectificacions en el projecte que vinguin com a conseqüència de l’estat de l’obra. Sempre en consens entre la direcció dobra i el promotor.

Actes

Signar lacta de replanteig i el certificat final dobra.

Certificacions

Donar el vistiplau de les certificacions parcials i la liquidació final dobra.

Documentació final

Redactar i signar la documentació requerida de lobra executada.

El director dexecució dobra

La figura també està regulada a la Llei d’Ordenació de l’Edificació i, en resum, el director d’execució obra ha de realitzar i complir el següent:

Títol

En general per a obres d’edificació és l’arquitecte tècnic i segons el cas també pot ser arquitecte, enginyer o enginyer tècnic.

Recepció de materials

Verificar la recepció a l’obra dels productes de construcció, ordenant la realització d’assajos i proves precises.

Execució

Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replantejaments, els materials, la correcta execució i la disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.

Llibre d’ordres

Consignar al Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises.

Actes i certificacions

Subscriure lacta de replanteig o de començament dobra i el certificat final dobra, així com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats dobra executades.

Documentació final

Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, aportant els resultats del control realitzat.

Si necessiteu aquest servei no dubteu a contactar amb nosaltres, us assessorarem i ajudarem a que l’execució de la vostra obra sigui correcta i satisfactòria.

Sergi Pujadó

Què ofereix Pujadó Soler?

Como estudio íntegro de Arquitectura y Arquitectura Técnica, también podemos ofrecer los dos servicios de forma integral. La de Director de Obra y la de Director de Ejecución de Obra. Contacta con nosotros para obtener estos servicios en Barcelona.

Qualitat

Tenim més de 8 anys d’experiència en aquest àmbit i hem realitzat habitatges individuals i blocs d’habitatges de totes les mides.

Servei integral

A més, us podem gestionar el Project Management, el servei d’interiorisme i un possible màrqueting. Com que és un únic estudi ens compenetrem a la perfecció.

Certificacions mensuals

Cada mes subscrivim i aprovam les certificacions de l’obra de manera totalment objectiva per tal de generar transparència i tranquil·litat entre el client i el constructor.

Informes mensuals

A més, si ho desitgeu, cada mes us podem elaborar un informe dels avenços de l’obra.

Tranquil·litat tècnica

Comprovem la col·locació correcta dels materials, supervisem i donem ordres a l’empresa contractista.