Què és un projecte d’obra nova?

Projecte obra nova

Un projecte d’habitatge defineix les característiques que té un edifici i els passos que cal seguir per construir-lo.

És el mètode més eficaç per tenir un pressupost tan tancat com sigui possible per no tenir sorpreses.

Aquest projecte identifica tots els detalls de lobra.

La documentació d‟un projecte d‟obra està formada per:

 • Memòria : És la documentació escrita amb les característiques del projecte. Està formada per una memòria descriptiva del projecte, una memòria constructiva i tècnica i tots els annexos de compliment de la normativa. A la memòria també s’identifiquen la situació, els antecedents i totes les altres solucions adoptades.
 • Documentació gràfica : Són els plànols d’un projecte. Comencen pels plànols de situació i emplaçament i baixen d’escala detallant totes les actuacions que cal fer a l’obra fins arribar a fer els detalls constructius. Depenent del tipus de lobra safegiran els plànols dinstal·lacions, estructures, urbanístics, etc.
 • Plec de prescripcions tècniques particulars . El document legal que regularà lexecució, les obligacions tècniques que se li imposen al constructor, així com definicions i qualitats dels materials a emprar. També regula el procés dexecució dels treballs de lobra o el criteri de mesurament.
 • Mesuraments . És el llistat de capítols i partides dels treballs i els materials de l’obra. Amb els mesuraments es pot fer el pressupost descompost per preus unitaris.
 • Annexos al’expedient . Gestió dels residus, estudi de seguretat i salut, estudi geotècnic del terreny i altres documents que s’han de complementar segons la localització del projecte a dur a terme les obres.

Quins tipus de projecte us realitzem?

 • Estudi previ. Consisteix en una revisió dels paràmetres urbanístics i un croquis per comprovar la viabilitat de l’obra, ja sigui tècnicament o econòmicament. També serveix per redimensionar la inversió, conèixer possibles constructores que puguin executar l?obra o buscar fonts de finançament.
 • És un projecte amb una definició a nivell de distribució de lobra. Es poden plantejar diverses alternatives projectuals i de creació.
 • Projecte bàsic. És el document la definició arquitectònica amb la solució adaptada a l’obra. Es detalla tant la volumetria com la distribució de lobra. Aquest projecte inclou un pressupost general per capítols. Aquest projecte és un projecte final, però encara no preparat per construir l’edifici.
 • Projecte executiu. És el projecte final, inclou tota la documentació tècnica necessària per a lexecució de lobra.
 • Projecte obres majors. És un projecte (executiu) de més complexitat tècnica perquè les obres afecten l’estructura, la volumetria o l’ús principal de l’edifici (això passa sempre als projectes d’obra nova). De vegades també se sol·licita un projecte d’aquest tipus quan hi ha modificacions sobre les condicions de seguretat contra el foc, el sanejament o la ventilació.
 • Projecte obres menors. És un projecte (executiu) de menor complexitat tècnica, més senzillesa tècnica i d’escassa entitat econòmica.
 • Documentació tècnica.

A considerar: Depenent del municipi on es realitzi l’obra, el tècnic podrà sol·licitar un tipus de projecte o un altre. Per això abans de començar a redactar el projecte d’obra visitem el tècnic pertinent per concretar el projecte exigit.

El preu d’un projecte d’obra

El preu varia segons la tipologia de projecte, la mida, el cost de l’obra i les dificultats tècniques entre altres variables. Això representa entre el 5% i el 15% del cost de les obres.

A continuació detallem informació sobre: projectes d’obra nova, avantprojectes, projecte bàsic, projectes executius i projectes tècnics:

Per què he de fer el projecte amb Pujadó Soler?

Pujadó Soler és un estudi de pluridisciplinar fundant per Sergi Pujadó Soler. El despatx està format per diversos col·laboradors especialistes en arquitectura, urbanisme i enginyeria.

Quins passos seguirà Pujadó Soler en elaborar el projecte?

Primerament, estudiarà el programa funcional per adaptar-se a les necessitats i les premisses del client.

Seguidament realitzarà un estudi de sostenibilitat del projecte que després estalviaré.

Tindràs la seguretat que el teu habitatge acabarà sent una casa sana i energèticament eficient

Continuarà amb un estudi tecnològic i de domòtica que us farà la vida més fàcil.

Finalment, dissenyarà amb segell creatiu per tenir un projecte únic i irrepetible.

Quins tipus de projectes puc encarregar?

Entre els projectes d’obra nova hi ha els habitatges unifamiliars aïllats, els xalets i les viles.

Si esteu pensant en realitzar el projecte d’obra nova que sempre heu somiat, compteu amb nosaltres per fer-ho una realitat.

El nostre objectiu és que el vostre habitatge sigui energèticament eficient, estem contínuament investigant sobre nous materials i fórmules de construcció per fer que així siguin els projectes que convertim en realitat.

També a obra nova trobem els edificis d’habitatges.

El promotor és el nostre eix central en aquestes promocions, aquest està constantment informat de quin punt es troba l’obra. Un cop al mes us fem arribar un informe resum de la construcció juntament amb les diferents accions que s’han realitzat i qualsevol altra dada a remarcar.

A continuació

Amb el projecte ja presentat se sol·licita la llicència pertinent a l’Ajuntament i alhora s’inicia la cerca de constructors per realitzar les obres.

En cas que així ho vulgui podem oferir-vos un servei All-In-One que inclou pressupostos detallats i tancats amb terminis d’execució i amb un gestor únic per al vostre projecte. És el millor mètode d’evitar sobrecostos i tenir més control.