Honoraris d’un arquitecte: Preus detallats per a una obra

Els honoraris d’un arquitecte són la primera inversió del teu projecte i serà el millor preu invertit per a la teva nova edificació. Això és així perquè reflecteixen l’experiència, l’eficàcia, la responsabilitat, el disseny i fins i tot la viabilitat de la teva obra. Aquí us expliquem les bases per al càlcul dels preus d’un arquitecte.

Comprendre el cost d’arquitecte i les tarifes d’arquitectura a Espanya és una tasca cada cop més complicada. Això és així perquè cada cop es publiquen menys barems i hi ha tècnics que no tenen en compte els costos reals. Per tant, els honoraris d’un arquitecte poden variar segons el tècnic, ja que hi ha un valor incomparable que el professional qualificat aporta a cada projecte.

Per tant, el valor dun bon arquitecte és primordial. Aquest és aproximadament un 10% de l’obra i en pot definir la viabilitat i l’èxit. Però concretem molt més. Aquí us oferim una guia detallada sobre el que necessiteu saber respecte als honoraris dels Arquitectes per a la realització d’obres.

La Importància dels Honoraris dels Arquitectes

Els honoraris arquitecte constitueixen molt més que un simple cost al teu projecte; representen una inversió que té un impacte en l’èxit i la viabilitat del projecte i de la futura obra. En aquest sentit, cal recordar que el món de la construcció és complex, i disposar d’un arquitecte que vetlli pels teus interessos és crucial . Per tant, un arquitecte pot ser un estalvi molt significatiu perquè podrà optimitzar costos durant la construcció i assessorar-te amb total objectivitat per donar la millor viabilitat i disseny a la teva obra.

Costos d’un arquitecte

Pel que fa a costos d’arquitecte i les tarifes d’arquitectura , és vital entendre que no estàs pagant únicament pel temps i l’esforç invertits en el disseny del teu projecte. Sinó que esteu invertint en l’experiència tècnica d’un professional que donarà viabilitat a una obra molt més cara. I que a més pot transformar les teves idees en realitat, garantint alhora que el projecte s’executi de manera eficient juntament amb una visió creativa.

Un Arquitecte d´un Ajuntament important a la província de Barcelona (no diré el nom exacte però és un municipi que té més de 250.000 habitants), em va explicar que hi ha una alta quantitat de projectes (entre 1/3 i 1/4 dels projectes ) que no arriben a superar la tramitació de la llicència d’obres.

Això, en molts casos, és perquè l’Arquitecte sap assessorar bé el seu client ni comprèn la normativa aplicable a l’emplaçament. Per tant, per començar correctament el vostre projecte, contacta amb estudis d’arquitectura d’experiència implicats i que puguin tenir un fort coneixement de la normativa aplicable.

Sergi Pujadó Soler

Valor a Llarg Termini

Els honoraris d’un arquitecte reflecteixen la capacitat per donar viabilitat al vostre projecte i afegir valor al vostre espai més enllà d’una simple construcció. És veritat que un disseny ben pensat pot influir en aspectes com la il·luminació natural, la ventilació i la integració de l’entorn. Per tant, aspectes que no només milloren la qualitat de vida dels usuaris sinó que també poden reduir costos operatius futurs. Per això, ja que un projecte d’un edifici és per a tota la vida, us aconsellem que en considerar el cost d’un arquitecte, penseu en els beneficis a llarg termini que el vostre treball.

Resumint, en prendre decisions informades sobre els honoraris arquitecte , assegures no només la viabilitat del teu projecte, sinó també el seu èxit i creativitat.

Honoraris d´Arquitectura a Espanya

Els honoraris mitjans d’arquitectura a Espanya fluctuen en funció de diversos factors, incloent-hi la ubicació geogràfica, la mida i la complexitat del projecte. Com a referència general, els arquitectes poden aplicar un percentatge que oscil·la entre el 5% i el 15% del pressupost d’execució material (PEM) de la construcció pels seus serveis professionals. Aquest rang percentual reflecteix làmbit dactuació i les responsabilitats assumides durant el projecte.

Antigament els honoraris dels Arquitectes estaven establerts pel Col·legi d’Arquitectes, però avui dia, per regulacions d’àmbit general i Europeu, ja no es publiquen. Tot i això, a Pujadó Soler ho hem estudiat molt bé i hem generat una aplicació que calcula els honoraris de forma similar.

Percentatge d’honoraris d’un arquitecte

Bàsicament, la determinació del percentatge anterior en funció del Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra no és aleatori, sinó que en depèn de la superfície.

Per tant, una de les coses que pràcticament ningú no t’explica és que aquest percentatge del PEM varia en funció de la superfície de l’obra. Per exemple, el 15% del PEM seria per a obres petites, mentre que el 5% és per a obres molt grans (pe més de 100.000 m2). Aquesta regla dels percentatges en funció de la superfície ve determinada les taules d’honoraris antigues dels Col·legis d’Arquitectes.

A continuació, calcula el % sobre el Pressupost d’Execució Material (PEM) dels honoraris d’un Arquitecte segons la fórmula de Pujadó Soler mitjançant la superfície d’actuació d’un projecte.

% de Honorarios del PEM

% de Honorarios del PEM

150m2
50m25000m2

Què és el PEM duna obra?

Fins ara hem vist que els honoraris d‟un arquitecte depèn del PEM de l‟obra. Per tant, per calcular els honoraris d’un arquitecte hem de conèixer aquest valor.

El Pressupost d’Execució Material (PEM) és el preu pels materials i la mà d’obra d’una construcció (el PEM no té únicament en compte el benefici industrial ni les despeses generals de l’empresa constructora, ni l’IVA). Però com calculem aquest Pressupost d’Execució Material en fases inicials de projecte o avantprojecte?

El Col·legi d’Arquitectes ho resolia mitjançant una fórmula de càlcul del Pressupost de Referència. Aquest pressupost de referència equivaldria al PEM de l’obra, però en una fase inicial.

Per tant, cal actualitzar respecte al preu de la construcció. Tractant-se d’un anomenat Mòdul Bàsic per metre quadrat amb què anualment el Col·legi d’Arquitectes encara continua actualitzant.

Per exemple, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va actualitzar el mòdul bàsic per a l’any 2024 el desembre del 2023 amb un valor de 646€. Aquest valor no és directament un preu del PEM per metre quadrat, sinó una tendència del preu de la construcció any rere any.

Per calcular el valor del PEM cal tenir molts factors en compte, com ara la situació de l’obra, el tipus d’edifici o l’ús d’aquest edifici. Aquest darrer valor té una gran repercussió al PEM de l’obra. Per exemple, un hotel de luxe podria ser 3 cops més costós que un magatzem, o un garatge, per la mateixa superfície.

En resum, el Pressupost d’Execució Material (PEM) és un valor bàsic per calcular els honoraris d’un arquitecte per a una obra. Aquest valor parteix d’un mòdul bàsic que és un preu per metre quadrat on multiplicant pels metres quadrats i uns coeficients obtenim un PEM aproximat de l’obra. Però la fórmula no és tan simple, hi ha molts factors al PEM d’una obra.

Factors que influeixen al PEM de l’obra.

Els honoraris dels arquitectes a Espanya no són estàtics i poden variar segons una sèrie de factors clau. Per exemple, el tipus d’actuació (obra nova, ampliació, reforma, etc.) pot modificar aquests valors. Tot seguit, desglossem els aspectes que més influeixen en la determinació d’aquests honoraris.

Complexitat del Projecte (p.e. Obra nova o Reforma)

Els projectes que presenten desafiaments, ja sigui per requisits de disseny especials, dificultats tècniques o la necessitat de complir amb normatives específiques, demanen una major inversió de temps, coneixement tècnic i creativitat per part del professional. Per exemple, els projectes amb un estat actual existent solen ser una mica més complexos que els d’una nova obra. Per tant, una reforma una ampliació es reflecteix en honoraris més elevats.

Ús del Projecte i Tipus d’edifici (p.e. habitatge o hotel)

El propòsit específic del projecte (residencial, comercial, educatiu, etc.) i el tipus d’edifici (entre mitgeres, a la cantonada o aïllat) també influeixen en els costos. Cadascun d’aquests aspectes comporta consideracions úniques en termes de disseny, regulacions i complexitat tècnica, afectant directament el PEM i, per tant, els honoraris de l’arquitecte.

Abast dels Serveis (p.e. projecte total o documents parcials)

L’abast dels serveis sol·licitats té un impacte directe als honoraris. Projectes d obres menors que poden requerir una documentació tècnica més senzilla. O projectes d’obres que requereixen serveis addicionals, com el disseny d’interiors, la gestió de la construcció, l’arquitectura paisatgística o l’assessorament especialitzat en sostenibilitat, poden incrementar el cost total a causa de l’ampliació del treball requerit.

Responsabilitat

Un arquitecte adquireix un compromís contractual amb tu molt elevat. A Espanya, la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) estableix una garantia de 10 anys per a danys estructurals. Per tant, una part molt important dels honoraris d’un Arquitecte és el compromís contractual amb l’obra i la garantia que juntament amb els altres agents de l’edificació ha d’aportar.

Experiència de l’arquitecte

Finalment, l’experiència i el prestigi de l’arquitecte també són aspectes que poden influir a l’estructura d’honoraris. Professionals amb un llarg historial de projectes reeixits i reconeixements a la indústria solen tenir tarifes més altes, reflectint el seu nivell d’habilitats i la garantia de qualitat que aporten a cada projecte. Cal recordar que els honoraris d’un arquitecte poden arribar a ser un estalvi significatiu per a la teva obra, si aquest té experiència en l’optimització de costos i la realització de mesuraments. Per tant, la variació dels honoraris per experiència d’arquitectes, on les obres són molt costoses i mouen molta quantitat de diners, és més que justificat per l’èxit de les obres. Això és així perquè volem recordar que l’arquitecte ha de defensar els interessos del seu client.

Altres Despeses Justificades d´un Arquitecte

Contractar un arquitecte implica més que pagar pel seu temps i esforç dedicat al disseny. Els honoraris també cobreixen:

 • Formació continuada i coneixement tècnic: Inversions en formació continuada i especialització permeten a l’arquitecte estar al dia amb les normatives i novetats en arquitectura i construcció.
 • Despeses operatives i d’oficina: Lloguer de l’espai de treball, programari especialitzat de disseny i arquitectura, material de dibuix i despeses de comunicació i transport.
 • Quotes d’autònoms i cotitzacions a la Seguretat Social: contribucions obligatòries que garanteixen els seus drets a prestacions i serveis.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil (RC): Cobertura que protegeix el professional davant de possibles reclamacions per danys derivats del seu treball.
 • Consultories externes: En alguns projectes, pot ser necessari contractar serveis especialitzats addicionals. Com per exemple, enginyeria estructural, assessories en instal·lacions, sostenibilitat, etc.
 • Impostos: Qualsevol servei professional que es faci a Espanya haurà d’estar gravat amb l’impost del valor afegit (IVA), en aquest cas és del 21%.

Honoraris d’Arquitecte per a una obra

Tot seguit, per facilitar els pressupostos d’arquitectes, hem desenvolupat una eina específica. Aquesta permet calcular els honoraris d’arquitectes per a diferents tipologies d’obra, com ara noves construccions, reformes integrals i ampliacions. I tot això tenint en compte els punts descrits anteriorment amb la particularitat d’estar adaptada per a Arquitectes a Barcelona , ​​encara que també es podria fer servir per a altres províncies d’Espanya.

Per tant, adaptada a diferents exigències, aquesta eina es converteix en un recurs clau per conèixer els preus d’un arquitecte, proporcionant una base de transparència i comunicació destacada de Pujadó Soler.

Calculadora de Honorarios

Calculadora de Honorarios

m2
m2
Aparcamiento, locales en planta baja, etc.
Presupuesto de ejecución de piscina, jardín, urbanización, etc.
Tipo de Obra
Uso principal
Tipo de Proyecto

Comparació de pressupostos: costos afegits

En comprendre el que inclouen els honoraris d’un arquitecte, estaràs en millor posició per prendre decisions, assegurant-te obtenir el màxim valor de la teva inversió.

Per tant, us hem d’explicar que hi ha una sèrie de despeses que poden ser addicionals segons el document del pressupost de l’Arquitecte, poden, o no, estar incloses. Aquestes despeses són les següents:

 • Visats: Essencials per validar el compliment normatiu del projecte, els visats per col·legis professionals incorren en taxes específiques que varien segons l’envergadura i les característiques del projecte.
 • Tècnics externs que poden formar part del projecte o equip d’arquitectura: La complexitat de certs projectes requereix la intervenció d’especialistes en diverses àrees, cosa que pot comportar honoraris addicionals:
  • Enginyer d’instal·lacions: Per al disseny i supervisió de sistemes elèctrics, sanitaris i de climatització, entre d’altres.
  • Enginyer Estructural: Necessari per calcular l’estabilitat i la seguretat estructural de l’edifici.
  • Consultor de Sostenibilitat: Per integrar solucions de disseny i eficiència energètica.
  • Altres especialistes: Depenent del projecte, es poden requerir consultors addicionals en àrees com acústica, seguretat i salut, etc.
 • Estudis Específics del Lloc: Poden ser necessaris diversos estudis:
  • Enginyer de Telecomunicacions : És obligatori realitzar un projecte de telecomunicacions per a habitatges plurifamiliars.
  • Estudi Geotècnic : Necessari en obra nova i en reformes estructurals on hi ha una modificació de càrrega. És un estudi de les característiques del terreny per al càlcul del disseny de fonaments.
  • Topogràfic El topògraf és necessari per plasmar en un pla el terreny inicial o l’estat inicial d’un edifici complex. Es tracta per determinar de manera precisa el terreny. És important per al disseny.
 • Aparellador o arquitecte tècnic: És un tècnic fonamental i obligatori (en obra nova i moltes obres majors) per a la direcció d’obra i la gestió de la qualitat.
 • Estudis Específics del Lloc: Per a una adequada planificació i disseny, poden ser necessaris diversos estudis:
 • Disseny d’Interiors: El projecte pot incloure o no serveis especialitzats. Com ara disseny interior.
 • Certificat Energètic : Els projectes d’Arquitectura segons les darreres modificacions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) comporten la realització d’uns càlculs energètics i el certificat energètic posterior.

Importància de Contractar un Arquitecte Qualificat

Contractar un arquitecte qualificat pel teu projecte és crucial. Aquests professionals, a més d’estar col·legiats i complir els nivells ètics i de professionalisme més alts, aporten un valor immens a qualsevol projecte, optimitzant el cost d’arquitecte i millorant la tarifa d’arquitectura mitjançant serveis eficients i estratègics.

Econòmica i Estalvi als Honoraris d’Arquitecte

L‟eficiència econòmica durant l‟obra que proporciona un arquitecte qualificat és fonamental per a la gestió de qualsevol projecte arquitectònic. En realitzar mesuraments precisos durant el projecte, es pot contribuir a:

 • Evitar excessos pressupostaris: La planificació i el disseny intel·ligent asseguren que el projecte es mantingui dins del pressupost, optimitzant així el cost d’arquitecte .
 • Selecció de materials eficients: Assessorament expert sobre els materials i solucions constructives més rendibles, sense comprometre’n la qualitat.
 • Disseny eficient: Més enllà de l’estètica, un disseny eficient enfocat a la funcionalitat i sostenibilitat representa un estalvi significatiu en manteniment i energia a llarg termini.

Serveis de valor afegit dels arquitectes

Els arquitectes ofereixen serveis que van més enllà del disseny i la construcció, afegint un valor excepcional al teu projecte:

 • Disseny Sostenible: Incorporació de principis de sostenibilitat per reduir el consum denergia i minimitzar limpacte ambiental, reflectint una gestió conscient dels honoraris darquitecte .
 • Gestió de projectes: Supervisió eficaç del procés constructiu i coordinació amb contractistes i altres professionals per assegurar un avenç sense inconvenients del projecte.
 • Gestió del pressupost: estratègies efectives d’administració del pressupost del projecte, proporcionant estimacions detallades de costos i fomentant l’estalvi.
 • Administració de Contractes: Maneig competent dels contractes amb contractistes i proveïdors, garantint que els termes acordats es compleixin adequadament.

Contractar un arquitecte qualificat assegura no només la realització del teu projecte d’acord amb els estàndards més alts de qualitat i compliment normatiu, sinó també una gestió eficient dels recursos. Això es tradueix en estalvis significatius i en un increment del valor a llarg termini de la vostra inversió, reflectint la importància de seleccionar amb cura el cost d’arquitecte i les tarifes d’arquitectura per al vostre projecte.

Exemples Pràctics d’Eficiència a l’Edificació

En el nostre compromís amb l’excel·lència i la transparència en cada projecte, l’apartat d’edificació de Pujadó Soler destaca per establir mesures precises que fonamenten l’eficiència econòmica i l’optimització dels honoraris d’arquitecte . Aquest enfocament meticulós no només garanteix una estimació de costos més encertada des de l’inici, sinó que també redueix significativament la possibilitat d’incórrer en costos extres durant la fase de construcció.

Reducció de costos afegits a la Construcció

Gràcies a l’experiència i coneixement tècnic del nostre equip, som capaços d’anticipar-nos a les necessitats específiques de cada projecte. Mitjançant un procés detallat de planificació i disseny, proporcionem mesuraments exactes que es reflecteixen en pressupostos precisos i realistes. Aquest nivell de precisió és vital per evitar desviacions significatives en els costos i per assegurar que el projecte es desenvolupi d’acord amb allò planificat, respectant tant els terminis com el pressupost inicial.

Casos d’Èxit

A Pujadó Soler hem demostrat consistentment com un enfocament meticulós a la fase de planificació pot portar a un estalvi considerable per a clients com tu. Tot això, alhora que es manté la integritat del disseny i la qualitat de la construcció. Aquests casos d’èxit subratllen la importància d’escollir un arquitecte qualificat que sàpiga gestionar tot un projecte i una obra de manera eficaç.

La integració de pràctiques de mesurament precisa és un exemple clar de com Pujadó Soler va més enllà de les expectatives, assegurant que cada projecte compleixi amb els més alts estàndards d’excel·lència arquitectònica, i que a més reflecteixi una gestió financera excel·lent.

Transparència als honoraris arquitectònics de Pujadó Soler

A Pujadó Soler Arquitectura i Edificació, entenem que la transparència és fonamental per construir una relació de confiança amb els nostres clients. Per això, us expliquem de forma detallada la inclusió o exclusió dels documents, en cas de ser necessaris.

El nostre enfocament inclou:

 • Desglossament detallat: Proporcionem un desglossament detallat dels nostres honoraris, incloent tarifes per a cada etapa del projecte. Això permet als nostres clients comprendre exactament per què i perquè estan pagant.
 • Comunicació Clara de Despeses Addicionals: Som clars respecte a qualsevol despesa addicional que pugui sorgir. El nostre objectiu és evitar sorpreses, assegurant que tinguis una comprensió completa de les implicacions econòmiques des del començament.
 • Personalització de serveis: Entenem que cada projecte és únic. Per això, ajustem les nostres propostes per adaptar-nos a les necessitats específiques del teu projecte, garantint que rebis el millor valor sense comprometre la qualitat o la integritat del disseny.
 • Compromís amb l’Èxit del Projecte: A Pujadó Soler, no només us oferim els nostres serveis de disseny; ens comprometem amb lèxit a llarg termini del teu projecte. Això vol dir considerar aspectes com l’eficiència energètica, la sostenibilitat i l’impacte a l’entorn des de la fase de planificació.

En triar Pujadó Soler, t’assegures de treballar amb un equip que valora la transparència i la comunicació tant com tu. Ens esforcem per fer que el procés de disseny i construcció sigui el més clar i senzill possible, permetent prendre decisions informades i confiades en cada pas del camí.

Conclusió: Pren una decisió informada sobre els Honoraris dels Arquitectes

Contractar un arquitecte és el primer pas important a qualsevol obra de construcció. Per tant, comprendre els honoraris d’arquitecte i els factors que els influencien et permetrà prendre decisions informades que s’alineïn amb el teu pressupost i els requisits específics del teu projecte.

És essencial prioritzar la contractació d´un arquitecte qualificat que aporti experiència i excel·lència en disseny. I que a més ofereixi habilitats clau en gestió de projectes o obres. Una comunicació transparent sobre les tarifes d’arquitectura , les propostes d’honoraris i les despeses addicionals assegurarà una col·laboració eficaç i satisfactòria entre tu i el teu arquitecte.

A Pujadó Soler estem segurs que invertir en els serveis d’un arquitecte no és una despesa, sinó una inversió en l’èxit i l’eficiència del projecte. El seu coneixement, experiència i creativitat són essencials per materialitzar la teva visió, assegurant alhora que el projecte es desenvolupi de manera funcional, segura i estèticament atractiva.

En conclusió, considerar els honoraris d’arquitecte com una inversió fonamental garanteix el valor agregat al teu projecte, superant amb escreix el cost inicial. Et convidem a contactar amb Pujadó Soler per descobrir com podem ajudar-te a convertir els teus somnis arquitectònics en realitat, optimitzant cada pas del procés per al teu benefici.