Barcelona exigeix el 30% de VPO

Barcelona 30% HPO

L’Ajuntament de Barcelona, aprova provisionalment la modificació del Pla General Metropolità per allotjar habitatges socials a obra nova . Això podria afectar les llicències de noves promocions a Barcelona. La majoria dels partits hi estan a favor, inclòs el PDCAT.

Amb aquestes mesures no se solucionaria el problema dels habitatges a Barcelona. El govern de l’ajuntament pràcticament no ha pres iniciativa als habitatges de protecció oficial i ara pretén modificar aquesta normativa.

La principal contradicció és que Barcelona té uns 124 solars públics buits, per la qual cosa podria haver realitzat uns 5000 habitatges. Per això es podria deduir que aquesta acció és com una cortina de fum per tal d’eliminar la gran decepció fins ara sobre l’habitatge oficial.

Modificació del Pla General

La Comissió dEcologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment la tramitació duna Modificació del Pla general metropolità. Aquesta modificació va costar destinar un 30% dels habitatges d’obra nova o de grans rehabilitacions amb un sostre urbanístic superior a 600 metres quadrats a habitatge de protecció oficial . Durant el dia d’avui es preveu que s’aprovi provisionalment i així enviar-lo a la subcomissió d’urbanisme .

A més, durant el mes de juliol, es va iniciar la tramitació per ampliar el dret de tempteig i retracte per donar preferència a totes les operacions de compravenda a l’Ajuntament.

Mesures de transició

Les llicències tramitades abans de laprovació definitiva de la nova norma estarien exemptes daquests requisits. També les operacions en què la compra dels habitatges o del solar s’hagi fet entre l’1 de juliol del 2016 i l’entrada en vigor de la nova norma. Tot i que caldria presentar la llicència en un període màxim de dos anys des de l’aprovació definitiva. A més, en el cas de les transaccions executades entre l’1 de gener del 2016 i l’1 de juliol del 2016 hauran de destinar un 20% dels pisos a habitatge protegit, en lloc d’un 30%.

D’altra banda, els habitatges dels edificis catalogats com a patrimonials quedaran exempts . Els polígons d’actuació urbanística que ja incorporaven habitatge assequible o els espais en transformació, com ara la Marina o la Sagrera que ja tenen elevats percentatges d’habitatge protegit, també queden exempts d’aquests requisits.

Calendari

La Modificació del Pla General Metropolità es va iniciar a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Després del període d’al·legacions. Avui es debatrà i votarà al Ple municipal. Per tant, si durant el dia d’avui no passa res, s’aprova provisionalment. L’aprovació final per a la inclusió d’habitatges socials a l’obra nova dependrà, finalment, de la subcomissió d’urbanisme. Aquesta comissió està formada per membres del govern municipal i de la Generalitat de Catalunya.

habitatges socials obra nova a barcelona
Inclusió d’habitatges socials a obra nova

Realment s’aprovarà la inclusió d’habitatges socials a edificis d’obra nova?

Un cop el tràmit estigui aprovat per l’Ajuntament, s’haurà d’aprovar a la subcomissió d’urbanisme. Aquesta comissió és formada per membres de l’Ajuntament i de la Generalitat.

Les nostres informacions ens indiquen que per diversos motius, la subcomissió d’urbanisme aprovaria definitivament la modificació sense gaires problemes. A més a més, durant l’aprovació provisional es va observar un acord amb el PDCAT.

Posteriorment, es presentaran més al·legacions per part de promotors i de diferents entitats com ara l’ Associació de Promotors de Catalunya . Aquests al·legarien que es podrien alterar diversos drets de propietat privada en aquesta inclusió d’habitatges socials a edificis d’obra nova de caràcter privat.

Hi ha diversos aspectes a l’aire

  • Hi haurà segregacions dins d’un mateix bloc com passa a Vancouver o Toronto?
  • Hi haurà amenaces judicials per paralitzar aquesta aprovació?
  • Què passarà amb la superfície mínima de 600 m2? Per què no és 800 o 1000 m2 com a altres ciutats?
  • Què passarà amb els promotors de menor entitat? Es paralitzaran obres a Barcelona?
  • Què es faran als 124 solars buits que disposa l’ajuntament?
  • La mesura afectarà als altres municipis de l’àrea metropolitana?
  • S’aprovarà definitivament al subcomitè d’urbanisme?
  • Per què aquesta mesura s’ha fet tan ràpidament? I per què no s’ha fet un estudi econòmic detallat?

Totes aquestes preguntes sense respostes són perquè el Govern local ha anat massa ràpid a prendre una decisió tan important. A més, en una ciutat on el promotor més gran d’habitatges socials podria ser el mateix ajuntament, aquesta no és la principal solució al problema de l’habitatge.

Pujadó Soler et pot ajudar

Si vostè considera que es pot trobar perjudicat nosaltres podem tenir solucions . Una opció per assegurar les promocions amb les condicions prèvies seria tramitar un certificat urbanístic anterior a la reforma. Posteriorment, caldria encarregar com més aviat millor un projecte per demanar llicència d’obres. Els col·laboradors arquitectes de Pujadó Soler us ajudaran amb tot aquest procés.

Es preveu que durant el mes doctubre la modificació pogués entrar en vigor. Fins a aquesta data encara es podrien fer tràmits i gestions per la qual cosa no es perdrien les condicions urbanístiques actuals.

Si esteu en una situació on la modificació us pot afectar, truqueu-nos al 93 220 81 41. També ens podeu enviar un correu electrònic a sergi@pujado-soler.com i el nostre equip us intentarà ajudar.